MVN

org.jboss.weld.probe : weld-probe-core

Maven & Gradle

Jun 24, 2022
21 usages
354 stars

Weld Probe Core

<dependency>
  <groupId>org.jboss.weld.probe</groupId>
  <artifactId>weld-probe-core</artifactId>
  <version>5.0.1.Final</version>
</dependency>
Copy
pom.xml
Table Of Contents

Latest Version

Choose a version of org.jboss.weld.probe : weld-probe-core to add to Maven or Gradle - Latest Versions:

 • Latest Stable: 5.0.1.Final
 • Latest Beta: 5.0.0.Beta1
 • Latest Alpha: 5.0.0.Alpha2

All Versions

Choose a version of org.jboss.weld.probe : weld-probe-core to add to Maven or Gradle - All Versions:

Version Vulnerabilities Updated
5.0.x
weld-probe-core-5.0.1.Final
weld-probe-core-5.0.0.SP2
weld-probe-core-5.0.0.SP1
weld-probe-core-5.0.0.Final
weld-probe-core-5.0.0.CR2
weld-probe-core-5.0.0.CR1
weld-probe-core-5.0.0.Beta1
weld-probe-core-5.0.0.Alpha2
weld-probe-core-5.0.0.Alpha1
4.0.x
weld-probe-core-4.0.3.Final
weld-probe-core-4.0.2.Final
weld-probe-core-4.0.1.SP1
weld-probe-core-4.0.1.Final
weld-probe-core-4.0.0.Final
weld-probe-core-4.0.0.CR1
weld-probe-core-4.0.0.Beta5
weld-probe-core-4.0.0.Beta4
weld-probe-core-4.0.0.Beta3
weld-probe-core-4.0.0.Beta2
weld-probe-core-4.0.0.Beta1
weld-probe-core-4.0.0.Alpha3
weld-probe-core-4.0.0.Alpha2
weld-probe-core-4.0.0.Alpha1
3.1.x
weld-probe-core-3.1.9.Final
weld-probe-core-3.1.8.Final
weld-probe-core-3.1.7.SP1
weld-probe-core-3.1.7.Final
weld-probe-core-3.1.6.Final
weld-probe-core-3.1.5.SP1
weld-probe-core-3.1.5.Final
weld-probe-core-3.1.4.Final
weld-probe-core-3.1.3.Final
weld-probe-core-3.1.2.Final
weld-probe-core-3.1.1.Final
weld-probe-core-3.1.0.Final
weld-probe-core-3.1.0.Beta1
3.0.x
weld-probe-core-3.0.6.Final
weld-probe-core-3.0.5.Final
weld-probe-core-3.0.4.Final
weld-probe-core-3.0.3.Final
weld-probe-core-3.0.2.Final
weld-probe-core-3.0.1.Final
weld-probe-core-3.0.0.Final
weld-probe-core-3.0.0.CR2
weld-probe-core-3.0.0.CR1
weld-probe-core-3.0.0.Beta1
weld-probe-core-3.0.0.Alpha17
weld-probe-core-3.0.0.Alpha16
weld-probe-core-3.0.0.Alpha15
weld-probe-core-3.0.0.Alpha14
weld-probe-core-3.0.0.Alpha13
weld-probe-core-3.0.0.Alpha12
weld-probe-core-3.0.0.Alpha11
weld-probe-core-3.0.0.Alpha10
weld-probe-core-3.0.0.Alpha9
weld-probe-core-3.0.0.Alpha8
weld-probe-core-3.0.0.Alpha7
weld-probe-core-3.0.0.Alpha6
weld-probe-core-3.0.0.Alpha5
weld-probe-core-3.0.0.Alpha4
2.4.x
weld-probe-core-2.4.8.Final
weld-probe-core-2.4.7.Final
weld-probe-core-2.4.6.Final
weld-probe-core-2.4.5.Final
weld-probe-core-2.4.4.Final
weld-probe-core-2.4.3.Final
weld-probe-core-2.4.2.SP1
weld-probe-core-2.4.2.Final
weld-probe-core-2.4.1.Final
weld-probe-core-2.4.0.Final
weld-probe-core-2.4.0.CR1
2.3.x
weld-probe-core-2.3.5.Final
weld-probe-core-2.3.4.Final
weld-probe-core-2.3.3.Final
weld-probe-core-2.3.2.Final
weld-probe-core-2.3.1.Final
weld-probe-core-2.3.0.Final
weld-probe-core-2.3.0.CR2
weld-probe-core-2.3.0.CR1
weld-probe-core-2.3.0.Beta3
weld-probe-core-2.3.0.Beta2
weld-probe-core-2.3.0.Beta1

How to add a dependency to Maven

Add the following org.jboss.weld.probe : weld-probe-core maven dependency to the pom.xml file with your favorite IDE (IntelliJ / Eclipse / Netbeans):

<dependency>
  <groupId>org.jboss.weld.probe</groupId>
  <artifactId>weld-probe-core</artifactId>
  <version>5.0.1.Final</version>
</dependency>

How to add a dependency to Gradle

Gradle Groovy DSL: Add the following org.jboss.weld.probe : weld-probe-core gradle dependency to your build.gradle file:

implementation 'org.jboss.weld.probe:weld-probe-core:5.0.1.Final'

Gradle Kotlin DSL: Add the following org.jboss.weld.probe : weld-probe-core gradle kotlin dependency to your build.gradle.kts file:

implementation("org.jboss.weld.probe:weld-probe-core:5.0.1.Final")

How to add a dependency to SBT Scala

SBT Scala: Add the following org.jboss.weld.probe : weld-probe-core sbt scala dependency to your build.sbt file:

libraryDependencies += "org.jboss.weld.probe" % "weld-probe-core" % "5.0.1.Final"

Advertisement