MVN

org.terasoluna.gfw.codepoints : terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji

Maven & Gradle

Apr 18, 2023
2 usages
92 stars
<dependency>
  <groupId>org.terasoluna.gfw.codepoints</groupId>
  <artifactId>terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji</artifactId>
  <version>5.8.1.RELEASE</version>
</dependency>
Copy
pom.xml
Table Of Contents

Latest Version

Choose a version of org.terasoluna.gfw.codepoints : terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji to add to Maven or Gradle - Latest Versions:

 • Latest Stable: 5.8.1.RELEASE
 • Latest Release Candidate: 5.6.0.RC4

All Versions

Choose a version of org.terasoluna.gfw.codepoints : terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji to add to Maven or Gradle - All Versions:

Version Vulnerabilities Updated
5.8.x
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.8.1.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.8.0.RELEASE
5.7.x
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.7.2.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.7.1.SP1.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.7.1.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.7.0.SP1.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.7.0.RELEASE
5.6.x
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.6.2.SP1.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.6.2.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.6.1.SP1.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.6.1.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.6.0.SP1.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.6.0.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.6.0.RC4
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.6.0.RC3
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.6.0.M1
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.6.0.RC2
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.6.0.RC1
5.5.x
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.2.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.1.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.1.RC4
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.1.RC3
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.1.RC2
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.1.RC1
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.0.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.0.RC7
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.0.RC6
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.0.RC5
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.0.RC4
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.0.RC3
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.0.RC2
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.5.0.RC1
5.4.x
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.2.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.2.RC8
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.2.RC7
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.2.RC6
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.2.RC5
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.2.RC4
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.2.RC3
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.2.RC2
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.2.RC1
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.1.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.1.RC1
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.0.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.0.RC5
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.0.RC4
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.0.RC3
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.0.RC2
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.4.0.RC1
5.3.x
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.3.2.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.3.2.RC3
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.3.2.RC2
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.3.2.RC1
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.3.1.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.3.1.RC1
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.3.0.RELEASE
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.3.0.RC6
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.3.0.RC5
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.3.0.RC4
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.3.0.RC3
5.2.x
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.2.1.RC4
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.2.1.RC3
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.2.0.RC7.5
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.2.0.RC7.4
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.2.0.RC7.3
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.2.0.RC7.2
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.2.0.RC7.1
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.2.0.RC7
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.2.0.RC6
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.2.0.RC5
terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji-5.2.0.RC4

How to add a dependency to Maven

Add the following org.terasoluna.gfw.codepoints : terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji maven dependency to the pom.xml file with your favorite IDE (IntelliJ / Eclipse / Netbeans):

<dependency>
  <groupId>org.terasoluna.gfw.codepoints</groupId>
  <artifactId>terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji</artifactId>
  <version>5.8.1.RELEASE</version>
</dependency>

How to add a dependency to Gradle

Gradle Groovy DSL: Add the following org.terasoluna.gfw.codepoints : terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji gradle dependency to your build.gradle file:

implementation 'org.terasoluna.gfw.codepoints:terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji:5.8.1.RELEASE'

Gradle Kotlin DSL: Add the following org.terasoluna.gfw.codepoints : terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji gradle kotlin dependency to your build.gradle.kts file:

implementation("org.terasoluna.gfw.codepoints:terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji:5.8.1.RELEASE")

How to add a dependency to SBT Scala

SBT Scala: Add the following org.terasoluna.gfw.codepoints : terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji sbt scala dependency to your build.sbt file:

libraryDependencies += "org.terasoluna.gfw.codepoints" % "terasoluna-gfw-codepoints-jisx0208kanji" % "5.8.1.RELEASE"